PRIVACYVERKLARING

Ox & Bucks, gevestigd aanStrawinskylaan 11, 1077 XW Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerkingvan persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Strawinskylaan 11, 1077 XWAmsterdam
www.oxxbucks.com
bedrijfsleider@oxxbucks.com
020 238 6083

Evi Geluk is de FunctionarisGegevensbescherming van Ox & Bucks. Hij/zij is te bereiken via info@tao-group.nl.

Persoonsgegevens die wijverwerken

Ox & Bucks verwerkt jepersoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je dezegegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je eenoverzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGEPERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienstheeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jongerzijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnenechter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders danook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo tevoorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijketoestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemmingpersoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contactmet ons op via info@tao-group.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis vanwelke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ox & Bucks verwerkt jouwpersoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onzenieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Je te kunnen bellen ofe-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren overwijzigingen van onze diensten en producten

GEAUTOMATISEERDEBESLUITVORMING

Ox & Bucks neemt niet opbasis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke)gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die wordengenomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens(bijvoorbeeld een medewerker van Ox & Bucks) tussen zit.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENSBEWAREN

Ox & Bucks bewaart jepersoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiserenwaarvoor je gegevens worden verzameld.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENSMET DERDEN

Ox & Bucks verstrektuitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onzeovereenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

COOKIES, OF VERGELIJKBARETECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Ox & Bucks gebruiktalleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geeninbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij heteerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet ofsmartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technischewerking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websitenaar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ookkunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookiesdoor je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via deinstellingen van je browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OFVERWIJDEREN

Je hebt het recht om jepersoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelfdoen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je hetrecht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken ofbezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijfen heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij onseen verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken ineen computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, testuren.

Wil je gebruik maken van jerecht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je anderevragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerdverzoek naar info@tao-group.nl.

Om er zeker van te zijn dathet verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jeidentiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto,MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jeprivacy. Ox & Bucks zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnenvier weken, op jouw verzoek reageren.

Ox & Bucks wil je ertevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij denationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via devolgende link:https://autoriteitpersoonsgege...

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENSBEVEILIGEN

Ox & Bucks neemt debescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen ommisbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking enongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevenstoch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dancontact op met onze klantenservice of via info@tao-group.nl